روحانی شعار چپ می دهد، راست حرکت می‌کند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید