پسر صالح پیشنهاد عملیات علیه ایران را رد کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید