وزارتخانه، باشگاه نفت را واگذار کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید