روایت متهم نفتی از جلسات مرتضوی و زنجانی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید