توصیه خاتمی برای استمرار حمایت از روحانی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید