سفیر اسبق ایران: نباید در کنار قطر بایستیم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید