رویترز: مردم ایران دیگر اعتقادی به روحانی ندارند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید