پاسخ نزدیکان هاشمی به اهانت های اخیر

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید