عذرخواهی استاندار اردبیل از مردم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید