بیرانوند و نفتی ها آشتی کردند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید