جلالی: خود آندو از همه بیشتر ناراحت است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید